Höganäs, befolkningstillväxt vid olika tillväxttakter

I inledningen till Höganäs kommuns förslag till ny översiktsplan sägs ”för att kunna möta framtidens utmaningar måste vi växa”. Några resonemang varför det är nödvändigt att växa för att möta framtidens utmaningar redovisas emellertid  inte. Man anar att de utmaningar som behöver mötas handlar om utgifter för äldreomsorg och utbildning. Men fler invånare innebär ju också större kostnader.

Vad är det som säger att de nya invånarna över sina boendecykler i kommunen tillför mer i inkomster än vad de förorsakar i kostnader för kommunen? Det skulle kunna vara så att t.ex. en stor inflyttning av pensionärer på sikt kan visa sig bli en kostnadsmässig belastning för kommunen i form av ökade kostnader för äldreomsorg. Vad gäller inkomstsidan kan man heller inte ta för givet att en inflyttning medför så stora fördelar.

Det kan i och för sig vara så att de inflyttande har god privatekonomi men sådana goda privatekonomier kanske i flertalet fall mer beror på kapitalvinster från bostadsförsäljning i Stockholmsområdet än på höga inkomster som genererar skatteintäkter för kommunen.

Grafen visar hur även en till synes relativt liten befolkningstillväxt, som den i förslaget till ny översiktsplan föreslagna 1 procenten per år på längre sikt ger en massiv tillväxt. 1 procent per år, nu 250 personer, innebär vid oförändrad tillväxt en fördubbling av befolkningen på 70 år.

Alltså, år 2085 skulle befolkningen ha fördubblats till 50000 invånare. Med villaboende skulle det i runda slängar innebära att ytterligare 4 kvadratkilometer mark skulle behöva tas i anspråk för nya bostäder vilket motsvarar mark för att bygga ytterligare en hel stad Höganäs. Med flerfamiljsboende skulle markbehovet bli minst en och en halv kvadratkilometer. Till detta kommer ytterligare markbehov för vägar och offentliga och kommersiella byggnader mm.

I en kommun som Höganäs med stora områden som är avsatta som riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv och stora arealer med värdefull åkermark kommer den av kommunen förordade tillväxttakten att på längre sikt medföra mycket tillspetsade konfliktsituationer mellan den ökande befolkningens markanspråk för bebyggelse och infrastruktur och intresset att skydda nämnda riksintressen. Det förefaller oundvikligt att den tänkta befolkningstillväxten allvarligt kan komma att skada naturvårds- och jordbruksintressena.

Befolkningstillvaxt_hoganas