Samband mellan socialbidrag och våld i Malmö?

Man undrar hur sambanden mellan våldet och sociala faktorer ser ut i Malmö. Uppenbart finns det ett samband mellan den höga arbetslösheten och den dåliga hushållsekonomin i största allmänhet, särskilt i de mest utsatta stadsdelarna, och det massmedialt uppmärksammade våldet.

Men finns det också ett specifikt samband mellan våldet och det faktum att så många hushåll är beroende av socialbidrag? I Rosengård får vart femte hushåll socialbidrag, dvs socialbidrag där är fyra gånger vanligare än i landet som helhet. Jag tror att det finns ett sådant orsakssamband. Allt annat oberoende är därför min arbetshypotes att ett ersättande av socialbidragen med basinkomst skulle skapa ett bättre socialt klimat vilket på sikt skulle minska våldet

Förmyndarmentalitet, destruktiva krav och petighet i största allmänhet hos sociala myndigheter och fastighetsägare sätter oundvikligen sin prägel på ett makropsykiskt plan i utsatta områden. Människors negativa erfarenheter av kontakter med de sociala myndigheterna  skapar enl min mening aggressioner som söker sina utlopp bl a i våld. Legitimiteten hos samhällets institutioner och laglydnad undergrävs. Kriminella subkulturer med egna regler får lätt att växa fram.

För en yngre man i ett utsatt område som aldrig kommit in på arbetsmarknaden, som upplever att inträdet på  den ordinarie arbetsmarknaden är  blockerad, är trösklarna låga in i organiserad gängverksamhet med narkotika och  annan kriminalitet.

Socialbidragsberoendet gödslar alltså  enl min mening fram en rik jordmån för rekrytering till kriminella gäng. De svarta rubrikerna överraskar inte.

Edward Snowden får Right Livelihood Award 2014

The 2014 Right Livelihood Honorary Award goes to EDWARD SNOWDEN (USA) “for his courage and skill in revealing the unprecedented extent of state surveillance violating basic democratic processes and constitutional rights”.

Snowdenbig_02

Min kommentar: Helt rätt och alla Snowdens kolleger runt om i världen som utför oetisk övervakning, hur hanterar och motiverar de sina etiska övertramp för sig själva när ljuset släckts på kvällen?

Polisens dödsskjutningar beror på skjutklara vapen

sig sauer  p226I april 2013 ändrades reglerna så att polismän fick rätt att bära skjutklara vapen, dvs vapen med en kula i loppet som möjliggör i stort sett momentan eldgivning. Därefter ökade dödsskjutningarna för att under hela förra året uppgå till fyra st jämfört med en dödsskjutning per år under ett stort antal tidigare år. Per Engström på rikspolisen ser inget samband utan förklarar den plötsliga ökningen som ett statistiskt slumpfenomen.

Jag är dock som Leif GW Persson, jag hatar slumpen och tror inte ett ögonblick på denna förklaring.
Man kan bara konstatera faktum – ännu en mörkläggning i raden av många från polisen. Den svansviftande svenska mediakåren låter i stort sett polisens uppfattning stå oifrågasatt. Demokratin föddes tillsammans med en kritisk och oberoende press. Det vi nu bevittnar är ett rättssamhälle och en demokrati i förfall.

Att dödsskjutningarna ökar just nu beror helt säkert på att triggerhappy poliser nu kan ge dödlig eldgivning momentant, dvs impulsivt dödligt våld av polisman är nu möjligt där det tidigare krävdes betänketid.Men ökningen av det dödliga våldet från polisen skall också ses i ett större sammanhang.


1. Polisbrott utreds fortfarande inom polisen själv, låt vara med en kosmetiskt organisatorisk förändring.
2. Felaktiga rekryteringsprinciper gör att alltför många våldsbenägna och auktoritära personer tas in på polishögskolan.
3. I de ytterst, ytterst sällsynta fall där polismän döms för mord, dråp eller vållande till annans död, döms det till exceptionellt milda påföljder.
4. Utbildningen av poliser är bristfällig när det gäller att hantera skarpa situationer. Taktiska reträtter, psykologi och icke dödliga metoder borde användas i långt högre utsträckning och behöver tränas in med hjälp av skicklig pedagogisk expertis.
5.En etisk utförsbacke, där systematiskt ljugande för att skydda kolleger ses som en normalitet inom poliskåren.

Polisen är ineffektiv

Pinnjakt och bekvämlighet styr polisens trafikövervakning snarare än effektiv brottsbekämpning. Detta är Leif GWs slutsats i TV-programmet veckans brott den 3e december. Statistiken talar sitt tydliga och dystra språk. Leif GW PerssonTrafikpolisens bristande effektivitet illustreras av att övervakningsinsater med utandningsprov koncentreras till de tidpunkter på dygnet då minst antal rattfylleriolyckor inträffar.

På grafen nedan till vänster visar röd heldragen linje antal rattfylleriolyckor och streckad blå linje visar antal utandningsprov. Vid tidpunkter och platser för kända olyckstoppar finns sällan polisen på plats. Dessa felaktiga arbetsmetoder är så allvarliga att de enl Leif GW står i direkt strid med polisverksamhetens syfte.

Leif GWs svar på frågan vad som skall till för att polisens arbete skall bli effektivare är att det behövs en organisation som anpassar sig efter arbetsuppgifterna. Blev vi klokare av detta svar? Lite och kanske är mitt svar.


Låt oss borra lite i frågan. Vi har alltså en polisorganisation som jobbar, i vart fall på vissa områden, fullständigt käpprätt felaktigt. Hur fixar man nu fram en organisation som anpassar sig efter arbetsuppgifterna. Var ligger styrningsansvaret? Tja polisen är ju en statlig myndighet så ansvaret ligger i sista hand hos regeringen. Veckans-brottHur styr då regeringen? Jo genom chefsutnämning, bestämning av verksamhetens syfte och genom budgetanslag. Verksamhetens syfte och budgetanslag är det inte fel på.  Återstår alltså chefsutnämningen.  Och faktum är att om vi har en myndighet som ägnar sig åt verksamhet som står i strid med verksamhetens syfte så skall det bli silkessnöret för högste ansvarige chef. Men när såg vi sist en rikspolischef få kicken? Varför utnyttjar inte regeringen denna  styrmöjlighet.


I den bästa av alla världar när så en ny chef för polisen tillträder vad skall då denne göra för att få styr på verksamheten? Jo, just det, styra. Egentligen inte jättesvårt. Hur ser dagens styrmetoder ut inom trafikpolisen? Om jag har förstått saken rätt så styr man t.ex. rattfylleriövervakningen med rapporter om antal utandningsprov punkt slut (rätta mej om jag har fel!). Vore det inte en enkel sak att utveckla detta styrmedel genom att relatera antalet utandningsprov till antal avslöjade rattfyllerister?

Man skulle alltså använda sig av en kvot som givetvis fick användas och utvärderas efter lokala och historiska förhållanden. Tilläggas bör väl här att denna texts upphovsman inte förfogar över några särskilda möjligheter till insyn i polisens verksamhet så nämnda förbättringsförslag får ses mest som ett hugskott. För organisationsinsidern finns det säkert annan materia att sätta tänderna i.

En väl fungerande högste chef för polisen måste alltså i första hand vara lojal mot verksamhetens syfte och om denna lojalitet så kräver att lojaliteten mot medarbetare ges en lägre prioritet – so be -it. Att inte vara älskad av alla är något som så att säga ingår i det välavlönade chefspaketet.

Oprofessionellt polisingripande i Varberg

Hur rädda skall vi vara för galningar? Tja, uppenbarligen är polisen ordentligt rädd, alltför rädd enl min uppfattning. Ingripande poliser är åtminstone så pass emotionellt påverkade enl videon att de inte kan tygla sina aggressioner på ett professionellt sätt.

Skott avlossade mot redan nerkämpad person, plus batongslag mot liggande. Ser inte bra ut. Enl vad som kan utläsas ur videon – ett otvetydigt fall av polisiärt övervåld. Om beslut om förundersökning mot polisman inte tas höjer man förvisso på ett ögonbryn. Våldsnivån som polismännen lägger sig på skulle kanske kunna motiveras om gärningsmannen var beväpnad med skjutvapen, handgranat eller sprängmedel men kan definitivt inte motiveras av en knivbeväpnad man. I läget när mannen redan har fallit till marken borde polisen  ta några steg tillbaka och räkna till 10 innan de låter nästa skott går av.

Det här är gamla käpphästar för Leif GW, rekrytering och utbildning fungerar uppenbarligen inte som de skall inom polisen. Rekryteringen misslyckas tydligen med att sålla bort sökanden från polisutbildningen med alltför extrema våldstendenser och utbildningen misslyckas med att inskärpa och ge de psykologiska metoderna för hur poliser i hotfulla lägen skall rationellt avväga sina ingripanden.

Betrice Ask må vara en god teamplayer i regeringen men är definitivt inte sätta ner foten typen. Moderaterna kanske behöver ta sig en funderare över såväl över vem som skall beklädda den aktuella taburetten som hur de i största allmänhet skall förhålla sig till poliskåren. Handlar till syvende og sidst om människosyn.