En no-brainer.   Synergi- och effektivitetsvinterna är så uppenbara. Men unionen har varit märkligt seg ur startgroparna.Man kan tycka att en energiunion borde införts långt före den ekonomiska- och monetära unionen. Måste funnits mäktiga branschintressen med stöd av nationella regeringar som satt käppar i hjulen. Att fullt ut kunna utnyttja de förnybara bränslenas (solels och vindels) komplementariteter vad gäller väder och årstider är ju ett projekt som hoppar upp av sig självt.

solelPeter Eriksson nämnde i  SVT-Forum igår (hoppas detta inte var ett aprilskämt, var det de så var det förbaskat dåligt) möjligheten för t.ex. Spanien att exportera solel till Frankrike och vice versa möjligheten för Frankrike att exportera kärnkraftsel till Spanien. Men en energiunion kan göra mycket mer. Export/import i överskotts- och underskottsländer handlar  inte bara om geografiskt intilliggande länder utan kan precis lika gärna (så vitt jag förstått) göras från t.ex. ett solelsöverskott i Spanien till ett elunderskott i Ungern, Polen,  Tjeckien  eller Sverige genom en ”ripple through effekt”!

Den kanske intressantaste aspekten är dynamisk. Framtida investeringar i europeisk energiproduktion bör kunna optimeras utifrån ett övergripande europeiskt perspektiv med klimathänsyn , det blir lättare att hantera över- och underskottssituationer som uppkommer eller förstärks pga utbyggnad av produktionsanläggningar för förnyelsebar energi.En kraftig slagsida för t.ex. vindel i Nordsjön kan kompenseras med solel från Sydeuropa, kol- och kärnkraft kan lättare fasas ut om den europeiska energiinfrastrukturen tillåter större investeringar i väder- och årstidsberoende elproduktion. Man kan också tänka sig övernationella överenskommelser om energilagring som gör den sammanknutna infrastrukturen mer motståndskraftig mot plötsliga elbortfall.

Hindren är byråkratiska, tekniska och kommersiella. Nationell prisreglering, nationellt fastställda tekniska krav på överföringsspänning mm och flaskhalsar i överföringskapacietet. Etablerade energiföretag med nationella, regionala- eller lokala- distributionsmonopol kan gå miste om möjligheter att ta ut monopolvinster. Alla dessa hinder bör kunna avlägsnas med förhandlingar.

Särskilt i ett dynamiskt perspektiv kan miljöfördelarna med en europeisk energiunion bli mycket stora.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page