En annan infallsvinkel till växthuseffekten

Enorma arealer av jordens yta har under årtusenden eroderats och förlorat sin växtlighet pga av överutnyttjande som betesmark.  Youtubeklippet här” Permakultur med John D. Liu”   visar med exempel från Kina, Jordanien, Ruwanda och Etiopien hur det är möjligt att vända denna utveckling.

Kina_plata_brun

Infernaliskt spännande. Som upplagt för en global offensiv för att återställa miljontals kvadratkilometrar fördärvad mark med permakultur som metoden kallas. Det fascinerande är att återställandet kan gå snabbt. Inom loppet av 5 – 10 kan hela biotoper med växtlighet inklusive träd återskapas.

En global strategi för detta borde utformas. Till att börja med kan man göra en systematisk kartläggning av lämpliga områden för återställning, förmodligen ”a piece of cake” med dagens satelliter i den mån materialet inte redan finns.

Därefter får man inrätta finansierade program för  inkomststöd till befintlig befolkning och stöd för att hålla betande djur instängda och kostnader för det egentliga återställandet, markarbeten mm. I vårt ”närområde” utgör i stort sett hela medelhavsområdet och Sahel-området kandidater för sådana här program. Ett antal positiva effekter uppnås.

Kina_plata_gron

Stora nya (nygamla) kolsänkor skapas. Detta inte framför allt på grund av ny biomassa men på grund av att själva jorden återställs och får ett högre kolinnehåll. Nederbörden ökar och klimatsvängningar minskar. Markens försörjningskapacitet för människor  ökar och växter djur som man trodde vara utrotade dyker upp igen.