Ny fordonsklass behövs för cykelhybrider

cykelhybrid

Cykelhybrider d.v.s. cyklar med visst stöd av elmotor hör framtiden till. Skall vi ha en chans nå tvågradersmålet måste mycket politisk handlingskraft mobiliseras och snabba och radikala omställningar göras inom transportväsendet. I detta sammanhang fyller cykelhybrider en viktig uppgift.

Lagstiftningsmässigt bromsas dock ett snabbt genomslag för cykelhybrider av begränsningar i fordonsklassningen. Antingen klassas dessa miljövänliga fordon som cyklar/mopeder och kan då inte göra mer än 25/45 km i timmen med elmotorstöd eller så klassas de som bilar och får dras med alla de krav och kostnader som är kopplade till tillverkning och innehav av konventionella bilar.

För att cykelhybrider skall kunna slå igenom rejält på marknaden måste de fungera som effektiva pendlingsfordon. De räcker då inte med 45 kilometer i timmen, förmodligen måste hybrider för att kunna konkurrera som pendlingsfordon kunna komma upp i topphastigheter runt 70, 80 eller 90 kilometer i timmen.

För att underlätta introduktionen av sådana pendlingshybrider måste det skapas en ny EU-fordonsklass  för cykelhybrider med en maxhastighet strax under motorvägshastigheterna.

Typningskriterierna för en cykelhybrid skulle då specialanpassas till detta fordons förutsättningar d.v.s. vissa krav som gäller konventionella bilar skulle falla bort med andra skulle tillkomma. Jag misstänker t.ex. att säkerhetskraven behöver skräddarsys för cykelhybridernas särskilda förutsättningar.

Det scenario jag ser framför mig är en struktur för persontransporter där huvuddelen av korta och medellånga pendlingsresor (5km – 30 km) utförs med cykelhybrider eller lätta elfordon med plats för en eller två personer medan huvuddelen av de längre pendlingsresorna utförs med kollektiva transporter.

Det offentliga kan göra ett antal saker för att säkerställa detta scenario:

  1. Inrätta en eller flera nya fordonsklasser för cykelhybrider och lätta elfordon
  2. Skatte- och bidragsmässigt gynna dessa fordon
  3. Gynnad status i innerstadstrafiken
  4. Nybyggnad och anpassning av befintlig infrastruktur för att gynna framkomlighet och säkerhet för cykelhybrider
  5. Bevilja forsknings- och investeringsstöd till företag som utvecklar och tillverkar cykelhybrider
  6. Forcera fram volymtillverkning med stora offentliga beställningar på samma sätt som vapenindustrin gynnas av försvarets materielbeställningar
  7. Anslå medel för forskning om cykelhybriders samhälleliga inverkan på befolkningens hälsa och välbefinnande