Uppgiften från landshövdingen i Sörmland i tidningen Sörmlands Nyheter den 6e februari 2013 om att endast ett av 20 miljömål kommer att kunna nås fram till år 2020 verkar ju bekymmersam. Men detta av en orsak som kanske inte är alldeles uppenbar vid en första anblick. Uppgiften är nämligen fullständigt nonsensbetonad åtminstone vad gäller utsläpp av växthusgaser.

Vid telefonsamtal med tjänsteman hos hövdingen har jag inhämtat att de 20 mål som refereras i artikeln är de nationella miljömålen. Hur kan man nu relatera Sörmlands prestationer vad gäller utsläpp av växthusgaser till ett nationellt mål? Om andra län ökar sina utsläpp men Sörmland minskar sina så har ju ändå Sörmland misslyckats.

Men det är egentligen värre än så här. Det nationella målet för klimatet är nämligen i realiteten inte heller ett nationellt mål utan ett globalt mål: den sammanlagda halten i atmosfären av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas), svavelhexafluorid (SF6), fluorkarboner (FC) och fluorkolväten (HFC) på lång sikt inte överskrida 400 miljondelar (ppm).

Det finns ju inte något mätbart orsakssamband mellan Sörmands miljöarbete och förändringar av ppm i atmosfären. Att relatera regionala prestationer till ppm i atmosfären av växthusgaser är därför i den välvilligaste av tolkningar fullständigt meningslöst. I  mer realistiska tolkningar handlar det om utläggande av rökridåer. Med vilken grad av självinsikt vill jag låta vara osagt. Kanske handlar det om att enkla själar hamnat på fel ställe i tillvaron.

Ett mål som är värt namnet måste självklart vara mätbart och utvärderingsbart på läns- och kommunnivå. Det är bara att konstatera länsstyrelsernas utsagor om uppnående av klimatmål är sagor för barn. En VD i ett börsbolag som dristade sig att göra något så urbota korkat som att redovisa uppfyllnad av planmål för sin bolagsstyrelse med samma metod skulle nog få silkessnöret direkt och för en politruk med planansvar på den tiden det begav sig i vårt stora grannland i öster skulle det väl ha blivit hämtning kl 3 på natten utan silkesvantar.

Men Sverige är ett förunderligt land. Vi har en myndighet som faktiskt och som det verkar på ett kvalificerat sätt sammanställer uppgifter om utsläpp av växthusgaser för olika sektorer ner till kommunnivå, Naturvårdsverket. Men dessa uppgifter används inte i det stora hela så vitt jag förstår i kommuners och länsstyrelsers målsättningsarbete.

Utsläppen av växthusgaser i Sörmland har enligt uppgifter från Naturvårdsverket som redovisas i diagramform nedan endast minskat med 4-5 procent sedan år 1990. Troligen riktigt. Med denna takt tar det 200 år att halvera utsläppen!

Rimligen måste varje kommun och varje länsstyrelse ta fram mycket mer ambitiösa utsläppsmål för växthusgaser i antal ton CO2 ekvivalenter för varje område och för olika tidshorisonter samt planer för hur dessa mål skall uppnås. Obegripligt att varken  kanslihus, länsstyrelser eller kommuner  i herrens år 2013 hunnit mobilisera så pass mycket själsförnödenheter att detta levererats till svenska folket såväl det levande som det ofödda.

Sakernas tillstånd är destu mer  svårbegripligt som kontaktade tjänstemän  gjort ett både kompetent och vänligt intryck.

Tot-vaxthusgasutslapp-Sormland
Vaxthusgasutslapp-industriSormland

Vaxthusgaser-sormland-transporter

Vaxthusgasutslapp-energi-iSormland

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page