Skakiga antaganden i norsk elbilsutredning

Den norskfinansierade elbilsutredningens slutsats är att det är tveksamt om elbilar i miljöhänseende är överlägsna konventionella bilar med förbränningsmotorer.

Jag ifrågasätter utredningens slutsats.

Invändning 1:
Fossilbränsleandelen ligger runt 60 % i den europeiska produktionsmixen . I Norge kommer 99 % av elen från vattenkraft. I Sverige kommer 90 procent av elen från vattenkraft, kärnkraft samt kraftvärme baserad på biobränslen. Fossilbränsleandelen i elproduktion i såväl Norge som Sverige är alltså försumbar eller obetydlig. I Norge och Sverige blir därför en elbil mycket miljövänligare än vad utredningen kommer fram till.

Invändning 2:
Utredningens antagande för bilens användning gäller den nuvarande europeiska produktionsmixen för el. Detta är knappast ett relevant antagande. En bils livslängd kan ju vara upp till 30 år. Tanken är ju faktiskt att klimatpolitiken skall leda till att den europeiska elproduktionsmixen kraftigt förändras mot förnybara produktionsmetoder under denna tid. Utredningen borde gjort ett dynamiskt antagande om den förväntade genomsnittliga produktionsmixen under bilens livslängd.

Invändning 3:
Enligt utredningen härrör en betydande del av en elbils miljöbelastning från själva produktionsfasen av bilen. Denna fas är energiintensiv men utredningen borde givetvis även här redovisat ett dynamiskt resonemang utgående från att produktionsfasens el successivt under kommande åren blir mer och mer baserad på förnybara framställningssätt.

Jag ser att utredningen slutsatser valsar runt på nätet utan något kritiskt ifrågasättande. Det är just så här lobbyister kan trixa till det. Få journalister anstränger sej tillräckligt för att läsa utredningar kritiskt utan nöjer sej med att lydigt och utan ifrågasättande sprida slutsatser som baserar sej på icke relevanta antaganden.

Av de fyra utredarna som av Beatrice Rindevall presenteras som norska ingenjörer är endast en norrman.En bakgrundscheck av forskarna skulle kanske ge grund för ytterligare reflektion!